Zmyslom tohto poistenia je krytie technických rizík, ktoré rozširujú ponuku rizík krytých v poistení majetku. Poistením majetku máte vaše stroje a elektroniku zabezpečené poistným krytím proti živelným rizikám, ako sú napríklad požiar, výbuch, úder blesku, víchrica a krupobitie, záplava, povodeň a mnohé ďalšie riziká. Okrem týchto rizík, ktoré ohrozujú vaše strojné zariadenia zvonka, môže dôjsť k poškodeniu strojov aj vnútornými príčinami, ako sú konštrukčná chyba stroja, vada materiálu alebo výrobná vada. Veľmi často nastáva poškodenie stroja chybou alebo nešikovnosťou obsluhy. Práve pre takéto prípady slúži poistenie technických rizík. Toto poistenie sa vzťahuje aj na poškodenie stroja nedostatkom vody, pretlakom pary, plynu alebo kvapaliny, a tiež na poškodenie skratom alebo prepätím. Ak dôjde k zlyhaniu meracích, regulačných alebo bezpečnostných zariadení, poistenie len proti živelným rizikám vám tieto škody nepokryje, na rozdiel od poistenia technických rizík.

ČO JE PREDMETOM POISTENIA?
  • stroje, strojné vybavenie a technické zariadenia

  • elektronické zariadenia a prístroje

AKÉ ZÁKLADNÉ RIZIKÁ POISTENIE KRYJE?

Poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené na poistenom zariadení :

  • skratom, kolísaním napätia, prepätím, indukciou
  •  chybou konštrukcie, chybou projektu,
  • vadou materiálu alebo prevedenia, vnútornou alebo skrytou vadou alebo únavou materiálu,
  • chybou obsluhy, nešikovnosťou, nedbalosťou, chybným vyhotovením, pracovnou chybou.

 

Poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené na poistenom zariadení jeho demontážou a následnou spätnou montážou za účelom čistenia, údržby alebo premiestňovania v rámci miesta poistenia.