MÁ VAŠA OBEC ALEBO SAMOSPRÁVA UZATVORENÉ POISTENIE?

JE TO POTREBNÉ?

Poistenie obcí a samospráv predstavuje dôležitú ochranu pre finančné zdroje a aktíva, ktoré sú v rukách týchto subjektov. Obce a samosprávy sú zodpovedné za riadenie mnohých dôležitých verejných služieb a zariadení ako sú školy, kultúrne a športové centrá, cesty a chodníky a preto je pre nich dôležité mať dostatočnú ochranu pred prípadnými poistnými udalosťami.

V súčasnosti existuje mnoho rôznych typov poistenia pre obce a samosprávy, ktoré zahŕňajú poistenie proti živelným rizikám, krádeži, vandalizme, zodpovednosti, úrazom a mnoho ďalších…

ČO VŠETKO SI DOKÁŽE OBEC POISTIŤ?

Majetok obce:

 • všetky budovy obce (obecný úrad, bytové domy, dom smútku…)
 • hnuteľné veci (vybavenie budov, zásoby…)
 • elektroniku a stroje (technické a technologické zariadenia budov, výpočtová technika, traktory…)
 • vozový park

Zodpovednosť za škody:

 • zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti
 • zodpovednosť za škodu v súvislosti výkonu funkcie
 • zodpovednosť starostu
AKÉ ZÁKLADNÉ RIZIKÁ DOKÁŽETE MAŤ POKRYTÉ?
 • Živelné riziká (povodeň, záplava, zosuv pôdy, víchrica, oheň…)
 • Vandalizmus (vonkajší, vnútorný…)
 • Krádež (lúpež, vlámanie…)
 • Rôzne druhy pripoistení (atmosférické zrážky, búrlivý vietor, spätné vystúpenie vody, náraz vozidla… )
 • Technické riziká (konštrukčná chyba stroja, vada materiálu, nešikovnosť obsluhy, skrat, prepätie… )
 • Riziká z poistenia zodpovednosti (škody na zdraví a živote, na veci, následnú majetkovú ujmu vrátane ušlého zisku, funkcia starostu…)

 

PREČO BY SI MALI OBCE A SAMOSPRÁVY UZATVORIŤ POISTENIE?
 1. Ochrana finančných zdrojov:Poistenie pomáha chrániť finančné zdroje obce alebo samosprávy v prípade poistnej udalosti ako je požiar, krádež, povodeň alebo iná nehoda. Tým sa zabráni nákladným opravám alebo nákupu nových aktív.
 2. Zabezpečenie pokračovania činnosti:Poistenie zabezpečuje, že obec alebo samospráva môže pokračovať vo svojich činnostiach aj keď dôjde k poistnej udalosti ako je napr. poškodenie budovy alebo nehnuteľnosti.
 3. Zodpovednosť za škody:Poistenie obce alebo samosprávy zahŕňa aj ochranu pred žalobami tretích strán, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku škody spôsobenej obcou alebo samosprávou.
 4. Zabezpečenie plnenia záväzkov:Poistenie zabezpečuje, že obec alebo samospráva bude schopná plniť svoje záväzky voči verejnosti a zamestnancom, aj keď dôjde k poistnej udalosti.

Poistné krytie môže byť navrhnuté na mieru pre konkrétne potreby každej obce alebo samosprávy. Vhodnosť poistenia závisí od ich konkrétneho typu a veľkosti, takisto od ich aktív a zdrojov. Je dôležité, aby obce a samosprávy preskúmali svoje potreby a vytvorili plán poistenia, ktorý bude vyhovovať ich konkrétnym potrebám. Mnoho klientov dáva pri výbere poistenia dôraz najmä na cenu. Cena poistenia sa odvíja od viacerých faktorov. Je potrebné si uvedomiť, že zníženie ceny poistného sa zvyčajne odrazí na rozsahu poistného krytia. Všímajte si aj to, čo je zahrnuté do poistného krytia, či sú tam tie riziká, ktoré považujete za ohrozujúce. Pri porovnaní produktov jednotlivých poisťovní je potrebné si ďalej všímať aj výluky z poistenia jednotlivých produktov. Z praxe vieme, že klient až po vzniku škodovej udalosti zistí, že lacné poistenie nekryje škodu, ktorá mu vznikla alebo ju kryje len v obmedzenom rozsahu. Všeobecne platí, že poistenie obce alebo samosprávy je nevyhnutné pre udržanie finančnej stability a pokračovania činností v prípade nečakaných udalostí.

Pri takomto type poistenia je vždy dôležité sa poradiť s odborníkom. V našej spoločnosti sa špecializujeme na poistenie obcí a miest, využite teda možnosť bezplatnej konzultácie, aby ste sa vyhli zbytočným nepríjemnostiam.