Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu vám ponúka ochranu v prípade vzniku alebo hrozby environmentálnej škody spôsobenej vašou činnosťou.

ČO JE ENVIRONMENTÁLNA ŠKODA?

Environmentálna škoda znamená závažné nepriaznivé ekologické, resp. chemické účinky na:

  •  vode

  •  pôde

  • chránených druhoch a chránených biotopoch (flóra, fauna) európskeho významu

 

Environmentálna škoda znamená aj bezprostrednú hrozbu vzniku environmentálnej škody. To znamená bezprostrednú, neočakávanú, nepredvídateľnú, náhodilú hrozbu vzniku environmentálnej škody s dostatočnou pravdepodobnosťou, že v blízkej budúcnosti môže dôjsť k tejto škode.

ČO JE POISTENÉ?
 1. Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu spôsobenú únikom znečisťujúcich látok, pričom environmentálna škoda je definovaná v poistných podmienkach oveľa širšie, ako stanovuje zákon.
 2. Poistné krytie sa vzťahuje nielen na chránené druhy a biotopy európskeho významu, ale aj na chránené druhy a biotopy (rastlinstvo a živočíšstvo) na Slovensku, ďalej na ovzdušie, vodu a pôdu.
 3. Poistené sú náklady na:
  1. preventívne opatrenia
  2. nápravné opatrenia v prípade znečistenia vody, pôdy, chránených druhov a chránených biotopov
  3. technické náklady
 4. Súčasťou tohto poistenia je i náhrada trov občianskeho súdneho konania.