AKO SI UZATVORIŤ ŽIVOTNÉ POISTENIE?

Vedeli ste, že iba 2/5 Slovákov má  životné poistenie? V rámci regiónu, resp.  v postkomunistických krajinách patríme na suterén v hustote poistenia. Pod nami sú krajiny ako napríklad Rumunsko a Albánsko. Prečo to tak je? Zo svojej skúsenosti si dovolím povedať, že Slováci veľmi nedôverujú poisťovniam ako takým. Väčšinou je za tým negatívna skúsenosť pri likvidácii poistných udalostí. Často však na vine nie je poisťovňa, ale hlavne zle nastavená poistná zmluva, resp. nedostatočná (žiadna) aktualizácia v čase. Naši klienti sú dôkladne oboznámený,  čo všetko by mala obsahovať poistná zmluva a na čo si dať pozor. Významnú rolu zohráva následný servis, pomoc pri nahlasovaní poistných udalostí a tým spojené aj poistné plnenie

ALE PREČO BY STE SI MALI UZATVORIŤ ŽIVOTNÉ POISTENIE?

Hlavnou úlohou životného poistenia je ochrániť seba, ale hlavne zabezpečiť vašich blízkych v prípade neočakávaných udalostí. Je potrebné si uvedomiť, že v prípade smrti sa dedia nielen aktíva, ale aj pasíva a vďaka dobre nastavenej poistnej zmluve vie poisťovňa uhradiť všetky vaše záväzky a tým odbremeníte svojich blízkych. Podľa mňa je však najväčším zásahom do života invalidita, alebo trvalý následok vážneho úrazu. Tieto dva aspekty výrazne zasiahnu do vášho rodinného rozpočtu.

ČO BY MALA OBSAHOVAŤ POISTNÁ ZMLUVA?

POISTENIE SMRTI

Ako som spomínal, riziko – poistenie smrti má hlavne význam na krytie svojich záväzkov ako napríklad hypotéka, podnikateľské úvery, leasingy a pod. Poisťovne ponúkajú viacero typov poistenia smrti.

  1. poistenie smrti s konštantnou poistnou sumou (PS) – klientom si ju odporúčam nastaviť na výšku pohrebných nákladov
  2. poistenie smrti s lineárne klesajúcou PS – ide o znižovanie poistnej sumy v čase, využívaná hlavne pri poistení záväzkov
  3. poistenie smrti následkom úrazu –  je to najlacnejší variant, ale pozor vzťahuje sa len na úraz a nie je teda plnohodnotným krytím

Pri nastavení poistenia smrti je potrebné zohľadniť viac faktorov ako len záväzky. Ak máte založený 2. pilier alebo inú formu sporenia, je to v podstate takisto poistenie smrti, keďže tieto zmluvy sa dedia. Na nastavovanie poistnej sumy sa náš tím dlhodobo špecializuje, rád vám ja alebo moji kolegovia odovzdáme naše skúsenosti.

POISTENIE INVALIDITY

Podľa môjho názoru je to najdôležitejšie riziko, ktoré by mal mať poistené úplne každý z nás. Prečo? Dôvod je veľmi jednoduchý. Invalidita je omnoho horšia ako smrť, hlavne z ekonomického hľadiska, pretože človek sa stáva “nákladom” pre domácnosť, jeho príjem sa radikálne zníži a v mnohých prípadoch sa zníži aj príjem partnera, pretože sa musí o dotyčného starať. Podobne ako pri poistení smrti aj tu je viac variant poistenia.

Poisťovne ponúkajú krytie pre rôzne štádia invalidity – nad 40%, nad 55% a nad 70%. Takisto si viete vybrať medzi vyplatením celej poistnej sumy alebo vyplácaním mesačnej  renty. Každý variant má svoje pre aj proti. Pri jednorázovej výplate si viete zvoliť konštantnú alebo lineárne klesajúcu poistnú sumu (podobne ako pri poistení smrti).

Ako si teda správne nastaviť poistenie invalidity? Je dobré si vybrať akúkoľvek invaliditu nad 40%. Pri jednorázovej výplate by som skombinoval možnosti uvedené pri poistení smrti: konštantnú PS nastaviť na cca 3-4 ročné príjmy a lineárne klesajúcou pokryť všetky záväzky. Pri mesačnej rente je dobré vypočítať výšku renty, ktorú budete dostávať od štátu a poistnú sumu si nastavíte ako rozdiel príjmu a výšku renty. Samozrejme aj s nastavením poistenia invalidity sa môžete na nás obrátiť.

POISTENIE KRITICKÝCH OCHORENÍ

Účelom tohto poistenia je poskytnúť klientovi krytie v prípade diagnostikovania závažného ochorenia. V dnešnej uponáhľanej dobe, keď za ženieme za materiálnymi statkami, veľmi často zabúdame na svoje zdravie. Pravdepodobnosť ochorenia je veľmi vysoká a je dobré byť na túto skutočnosť pripravený. Medzi najčastejšie ochorenia patria ochorenia obehovej sústavy (najčastejšia príčina úmrtia až 50%), ďalej rakovina a cukrovka. Dobrou správou je, že všetky tieto ochorenia sú zahrnuté v poistení kritických chorôb.

Ako na nastavenie výšky PS? Určite ste sa stretli s tým, že zdravotné poisťovne nepreplácajú všetky dostupné lieky pri závažných ochoreniach, hlavne pri rakovine. Aby ste si vedeli túto liečbu zabezpečiť, poistnú sumu si odporúčam nastaviť aspoň na výšku ročného príjmu. Určite by som však nešiel pod hranicu 10 000€.

POISTENIE TRVALÝCH NÁSLEDKOV ÚRAZU

Pri tomto poistení je potrebné si uvedomiť, že to nie je poistenie úrazu ako takého, ale ide o kompenzáciu pri trvalom poškodení, ktoré bolo spôsobené úrazom. Čo je vlastne trvalý následok úrazu? Sú to v podstate straty, zníženie funkčností alebo hybností orgánov resp. končatín, úplná strata končatín, jazvy alebo popáleniny. Poisťovne ponúkajú toto poistenie s progresívnym plnením, to znamená, že čím je väčšie poškodenie, tým väčšie percento plnenia dostanete. Každá poisťovňa má svoje tabuľky ocenenia závažnosti úrazu.

Výšku PS odporúčam nastaviť na cca 24 násobok ročného príjmu, ale určite by som nešiel pod hranicu 20 000€.

Tieto rizikové krytia by nemali chýbať na žiadnej poistnej zmluve. Existujú aj ďalšie pripoistenia ako PN alebo denné odškodné úrazu. Ja nie som veľmi zástanca poistenia PN, ale určite ho odporúčam ženám, ktoré plánujú dieťa. V dnešnej dobe končí prevažná časť žien na rizikovom tehotenstve a väčšina poisťovní to prepláca. Čo sa týka denného odškodného úrazu, malo by byť zakomponované v detskom poistení. Nepatrí medzi drahé riziká a malé bežné úrazy vám vykompenzuje aj bez absolvovania PNky.

CHYBY PRI UZATVÁRANÍ ŽIVOTNÉHO POISTENIA

Verím, že predchádzajúce riadky vás presvedčili o potrebe životného poistenia. Pozrime sa ešte, čomu sa vyvarovať pri uzatvorení vášho ŽP. Moje rady sú:

  • NEpreferujte nízku cena na úkor kvality

Až 74% ľudí dáva prednosť cene namiesto kvalitného poistného krytia. Ak si však uzavriete lacné poistenie, môžu vám chýbať dôležité pripoistenia, ochrana bude veľmi nízka a pri poistnej udalosti môžete byť nemilo zaskočený z výšky plnenia.

  • NEzabúdajte svoje údaje aktualizovať

Každú zmenu je dôležité poisťovni nahlásiť. Sú to najmä: zmena kontaktných údajov, zmena rizikovej skupiny povolania, zmena zamestnania a pod. Ak poisťovňa nedisponuje aktuálnymi údajmi, môže plnenie pri poistnej udalosti krátiť alebo aj úplne zamietnuť.

  • NEzamlčte svoj zdravotný stav

Klienti väčšinou neprikladajú vážnosť svojmu zdravotnému stavu. Pri jeho zatajení sa potom stretávame so zamietnutím poistných udalostí zo strany poisťovní. Rovnako je to aj so zľahčovaním rizikovej športovej a pracovnej činnosti. Dokonca sa stáva, že klient vedome zamlčí danú skutočnosť, aby bola celková suma za poistku nižšia.

 

Tip na záver: V starom roku je poistenie výhodnejšie

Blíži sa koniec roka a mnoho ľudí bilancuje a plánuje. Ak sa rozhodujete o uzatvorení životného poistenia, mali by ste sa rozhodnúť ešte do konca roka. Poisťovne totiž posudzujú tzv. technický vek klienta namiesto toho skutočného. Čo to znamená? Od 1.1.2023 bude každý klient v očiach poisťovne starší, a je jedno, či sa narodil v januári alebo decembri.

Životné poistenie nie je PZP a pri uzatváraní poistenia treba zvážiť veľmi veľa faktorov, zo svojich skúseností viem, že nastavenie životného poistenia je celkom zložitý proces a mali by ste sa obrátiť na profesionála, ktorý tomu rozumie. V našej spoločnosti odborníkov máme a sme Vám plne k dispozícii.