ČO VŠETKO SI VIETE POISTIŤ?

Poistením majetku máte možnosť poistiť si vašu budovu, halu alebo stavbu vrátane všetkých jej stavebných súčastí. Tento druh poistenia je pre vás riešením aj vtedy, ak podnikáte v prenajatých priestoroch a na vlastné náklady ste v nich vykonali stavebné úpravy, alebo vás nájomná zmluva zaväzuje prenajatú nehnuteľnosť poistiť. Všetky vaše výrobné a prevádzkové zariadenia, zásoby materiálov a výrobkov vám poistíme v rámci poistenia hnuteľných vecí. V tomto druhu poistenia si môžete poistiť aj veci vašich zamestnancov, ktoré sa nachádzajú vo vašej prevádzke, ako aj cudzie veci, ktoré používate pri vašom podnikaní, napríklad veci prenajaté, veci na lízing alebo veci prevzaté do opravy.

AKÉ ZÁKLADNÉ RIZIKÁ POISTENIE KRYJE?
 • skupina rizík „voda“ – škody spôsobené vodou z vodovodného zariadenia

 • skupina rizík „krádež“ – krádež vlámaním, lúpež, vandalizmus po krádeži vlámanímň

 • skupina rizík „víchrica“ – víchrica a krupobitie

 • skupina rizík „živel“ – povodeň a záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu

 • skupina rizík „ostatné“ – náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád stromov a stožiarov

 •  rozbitie skla

RÔZNE DRUHY PRIPOISTENÍ:
 •  úhrada nákladov na vypratanie miesta poistenia po poistnej udalosti

 •  úhrada škody spôsobenej na stavebných súčastiach krádežou alebo vandalizmom

 •  úhrada nákladov na demontáž nepoškodených stavebných súčastí, ktoré bude treba odstrániť, aby ste mohli opraviť, alebo nahradiť poškodenú časť budovy

 •  úhrada škody spôsobenej spätným vystúpením odpadovej vody z verejného kanalizačného potrubia

 •  úhrada nákladov na odstránenie škôd spôsobených únikom vody zo strešných žľabov a voľne vedúcich vonkajších zvodov

 •  úhrada škody na umeleckých alebo historických prvkoch vašej budovy, alebo vecí umeleckej, zberateľskej alebo historickej hodnoty, ktoré vlastníte; ich oprava alebo obnova bude určite nákladnejšia, ako u bežných vecí

 •  úhrada nákladov na uniknutú vodu, alebo vykurovacie či chladiace médium v prípade poruchy na zariadení

 •  úhrada nákladov na obnovu dát a záznamov účtovnej, výrobnej alebo prevádzkovej dokumentácie

 •  úhrada nákladov na výmenu zámkov od vstupných dverí do budovy v mieste poistenia v prípade krádeže kľúčov

 •  ak si poistíte aj sklo pre prípad rozbitia, poisťovňa vám uhradí nielen náklady na výmenu rozbitého skla, ale aj náklady na jeho špeciálnu povrchovú úpravu, náklady na provizórnu opravu a ďalšie náklady spojené s jeho opravou

Komentáre sú uzavreté.