PRE KOHO JE POISTENIE URČENÉ?

Poistenie je určené na pokrytie finančných strát vo vašej podnikateľskej činnosti po poistnej udalosti na poistenom majetku, v dôsledku ktorej dôjde k prerušeniu alebo zastaveniu prevádzky. Finančné straty v tomto prípade vznikajú, ak nie je možné v prevádzke podnikať a vytvárať zisk. Avšak napriek tomu je nutné uhrádzať fixné náklady, aby bolo možné opätovne obnoviť prevádzku v pôvodnom rozsahu.

ČO JE POISTENÉ?
 •  ušlý zisk, t. j. zisk z predaja tovaru, zásob, zisk z poskytovaných služieb, ktorý by ste boli dosiahli počas doby trvania prerušenia prevádzky, ak by k prerušeniu prevádzky nebolo došlo

 •  fixné náklady, ktoré by ste vynakladali aj počas prerušenia prevádzky 

   (a)nájomné,

   (b)splátky a úroky z bankových úverov, 

   (c)náklady na energie, ktoré nesúvisia s objemom výroby,

   (d)poistné povinné, resp. vopred zmluvne stanovené,

   (e)lízingové splátky,

   (f) ročné mzdy zamestnancov vrátane odvodov do Sociálnej poisťovne,

   (g) iné stále náklady (napr. reklama, inzercia) vopred zmluvne stanovené.

– extra náklady – sú primerané a hospodárne vynaložené náklady zvyčajné v mieste vzniku poistnej udalosti, ktoré poistený vynaloží počas doby odškodnenia za účelom obnovenia výrobnej činnosti, obchodnej činnosti a poskytovania služieb a/alebo, udržiavania výrobnej činnosti, obchodnej činnosti a poskytovania služieb. Jedná sa napríklad o náklady na prenájom prevádzkových priestorov, výrobných a prevádzkových zariadení, služieb, sťahovanie, informovanie odberateľov, prácu nadčas v záujme obnovenia činnosti poisteného a pod. Za extra náklady sa nepovažujú náklady povahy poistného plnenia zo škody na majetku (napr. náklady na opravu majetku).