„MNE NETREBA POISTENIE VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI, VEĎ SA NIČ NESTANE.“

Poznal som podnikateľa, ktorý mal prosperujúcu spoločnosť, všetko fungovalo ako malo. A je tu apríl 2016 a zrazu spôsobí škodu vo výške jeho ročného obratu. Áno, všetko sa môže zrútiť ako domček z karát, ale je tu niečo, kvôli čomu sa môžete cítiť bezpečne aj v takýchto prípadoch. Na uvedenú udalosťvám poslúži poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu.

Toto poistenie kryje nároky tretích osôb, za ktoré je vaša spoločnosť právne zodpovedná. Nemusí ísť len o škodu zavinenú vašou nedbanlivosťou alebo porušením právnej povinnosti. V mnohých prípadoch zodpovedáte za škodu bez ohľadu na zavinenie. Táto zodpovednosť za škodu vám vyplýva zo zákona. Najohrozenejšou skupinou sú živnostníci, ktorí v prípade akejkoľvek škody, ručia celým svojim majetkom. Ja preto odporúčam poistiť sa a to každému podnikateľovi, či už ide o živnostníka alebo spoločnosť s 10 000 zamestnancami.

AKÉ ŠKODY MÔŽETE SPÔSOBIŤ?

Všeobecná zodpovednosť za škodu je vlastne zodpovednosť za škodu v súvislosti s vašou činnosťou, ktorú vykonávate, vrátane zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti a zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou práce alebo vadou výrobku.

Škody, ktoré môžete spôsobiť sú hlavne:

 • Škody na zdraví a živote
 • Škody na veci a majetku
 • Škody následnej majetkovej ujmy vrátane ušlého zisku
 • Škody spôsobené vadou práce alebo vadou výrobku
 • Škody spôsobené členmi orgánov spoločnosti

Nechcem v tomto článku citovať rôzne paragrafy ohľadom škôd. Radšej by som Vám v krátkosti popísal existujúce príklady škôd, ktoré sa reálne stali a boli aj vyplatené vďaka poisteniu.

ŠKODY NA VECI A MAJETKU

-najčastejší prípad škody

Príklady:

 1. Stavebná firma stavala halu. Pracovníci aplikovali farbu na konštrukciu prostredníctvom striekacích pištolí. Susediaca firma bola bohužiaľautobazár a farba zasiahla automobily.Autobazár si uplatnil náhradu škody, poisťovňa vzniknutú škodu uhradila poškodenému.
 2. Pri realizácii kanalizácie cez komunikáciu,vykopanú jamu robotníci dočasne nedostatočne zasypali štrkom. Vozidlo poškodeného vošlo do tejto jamy, tak nešťastne, že došlo k poškodeniu disku a pneumatiky. Vzniknutú škodu následne poisťovňa uhradila poškodenému.
 
ŠKODY NA ZDRAVÍ A ŽIVOTE

Príklady:

 1. Kuchár v reštaurácii nedopatrením použil do výroby šalátu majonézu po záruke. Hosť po konzumácii dostal salmonelózu a ostal PN niekoľko týždňov, následne od reštaurácie vymáhal odškodné. Poisťovňa poškodenému nahradila náklady na liečenie a ušlý zárobok.
 2. Zamestnanec montážnej spoločnosti pri práci spadne z lešenia a utrpí ťažký pracovný úraz s následnou hospitalizáciou a operáciou. Poisťovňa uhradila nároky poškodeného v podobe bolestného. V prípade ak by došlo k úmrtiu, súčasťou poistného krytia je aj úhrada nákladov za citovú ujmu manžela, rodiča a dieťaťa poškodeného.
 
ŠKODY SPÔSOBENÉ PRÁCOU ALEBO VADNOU VÝROBKU

Ako znie z názvu, ide o škody spôsobené chybou v práci alebo chybne vyrobeným produktom. Pri týchto škodách by som dal do pozornosti, že poistenie sa nevzťahuje na škody, ktoré sú predmetom reklamácie. Za chybný výrobok, ktorý sa vyrába v zahraničí zodpovedá dovozca výrobku alebo predajca pre ktorých je tiež priam nevyhnutné toto poistenie.

Príklad:

 1. V servise motorových vozidiel odovzdali klientovi opravené firemné vozidlo. Technik však svoju prácu nevykonal správne a vozidlosa stalo po 5 km jazdy nepojazdným. Poškodený si uplatnil náhradu škody spojenú s následnou opravou vozidla a ešte k tomu aj náhradné vozidlo, keďže nemohol vykonávať svoju prácu bez automobilu.
 
ŠKODY SPÔSOBENÉ ČLENMI ORGÁNOV V SPOLOČNOSTI

Osobná zodpovednosť za výkon funkcie ako konateľ, spoločník, člen predstavenstva, prokurista alebo zamestnanci v riadiacich funkciách.

Príklady:

 1. Spoločnosť je žalovaná prepusteným zamestnancom za neoprávnené/nezákonné prepustenie. Zamestnanec v spore uspeje, súd rozhodne, že prepustenie bolo nezákonné a spoločnosť je povinná odškodniť zamestnanca vo výške x platov + nahradiť náklady obhajoby a súdne trovy zamestnanca. Keďže za prepustenie zamestnanca bol zodpovedný konkrétny štatutár, ktorý mu dal okamžitú výpoveď za hrubé porušenie pracovnej disciplíny. Súd to za hrubé porušenie pracovnej disciplíny nepovažoval a tak došlo k pochybeniu na strane štatutára a spoločnosť/akcionár môže od štatutára žiadať náhradu škody až do výšky odškodnenia, ktoré musela spoločnosť zaplatiť prepustenému zamestnancovi na základe rozhodnutia súdu.
 2. Spoločnosti je udelená pokuta dozorným, regulačným orgánom apod., z dôvodu pochybenia na strane niektorého z poistených manažérov. Spoločnosť následne požaduje náhradu tejto pokuty od zodpovedného manažéra, zavinením ktorého bola spoločnosti udelená táto pokuta.

 

NAČO SA PRI POISTENÍ ZAMERAŤ?

Obzvlášť v dnešnej dobe, veľa podnikateľov dáva dôraz pri výbere poistenia na cenu. Celkom to chápem, ale pri tomto type poistenia je cena posledným faktorom na ktorý by som sa zameral. V konečnom dôsledku bude pre vás vždy poistenie oveľa drahšie skrz poistné plnenie.

Načo je teda potrebné sa zamerať pri výbere?

V prvom rade je to rozsah poistného krytia, či poistná zmluva obsahuje tie riziká, ktoré sú pre Vaše podnikanie najdôležitejšie. Ďalším faktorom je územná platnosť. Ak vykonávate vašu činnosť mimo Slovenska máte poistenie platné len na území Slovenskej republiky, tak poistné krytie nebude žiadne. Pri spoluúčasti opäť odporúčam fixnú spoluúčasť, aj keď to je trochu drahšie, ale opäť cez poistné plnenie sa vám to mnohonásobne vráti. Niektoré poisťovne ponúkajú spoluúčasť formou franšízy – to znamená, že do istej sumy vám poisťovňa nebude hradiť nič, ale nad danú sumu bude poistné plnenie bez spoluúčasti. V neposlednom rade si všímajte aj výluky z poistenia. Z praxe viem, že podnikateľ si to všíma až pri poistnej udalosti a to už je bohužiaľ neskoro.

Tento typ poistenia je vždy dobré prebrať s odborníkom, ktorý vám dokáže nájsť a poradiť riešenie, ktoré je konkrétne pre vás. V našej spoločnosti sa špecializujeme na poistenia pre podnikateľov, využite možnosť bezplatnej konzultácie, aby ste sa vyhli zbytočným nepríjemnostiam v budúcnosti a ochránili svoj majetok a financie.