Pokiaľ podnikáte, poistenie zodpovednosti za škodu kryje nároky tretích osôb, za ktoré je vaša spoločnosť právne zodpovedná., nemusí ísť len o škodu zavinenú vašou nedbanlivosťou alebo porušením právnej povinnosti. V mnohých prípadoch zodpovedáte za škodu bez ohľadu na zavinenie. Táto zodpovednosť za škodu vám vyplýva zo zákona.

AKÉ ŠKODY MÔŽETE SPÔSOBIŤ?
 • na zdraví a živote
 • na veci
 • následnú majetkovú ujmu vrátane ušlého zisku
 •  

Najohrozenejšou skupinou sú živnostníci, ktorí v prípade akejkoľvek škody, ručia celým svojim majetkom. My ale odporúčame poistiť sa každému podnikateľovi, či už ide o živnostníka alebo väčšiu spoločnosť.

ČO VŠETKO DOKÁŽETE MAŤ POISTENÉ:
 • zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením právnej povinnosti
 • zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou
 • zodpovednosť za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej veci, ktoré sa pri plnení záväzku použili
 • zodpovednosť za škodu spôsobenú tými, ktorí nemôžu posúdiť následky svojho konania,
 • zodpovednosť za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach
 • zodpovednosť za škodu vyplývajúcu z vlastníctva
 • pozemku, budov a priestorov užívaných výhradne pre účely poistenej prevádzky alebo činnosti poisteného
 • služobných bytov a obytných domov používaných poisteným a jeho zamestnancami
 • rekreačných zariadení slúžiacich výlučne na účely rekreácie zamestnancov poisteného
 • za škodu spôsobenú vadným výrobkom, alebo vadne vykonanou prácou