Predmetom poistenia je v poistnej zmluve definovaný súbor hnuteľných vecí alebo zásob vo vlastníctve poisteného.

NA ČO SA POISTENIE VZŤAHUJE:

Poistenie sa vzťahuje aj na hnuteľné veci alebo zásoby vo vlastníctve cudzích osôb len, ak ich poistený užíva alebo ich prevzal na základe písomnej zmluvy, objednávky alebo zákazkového listu za účelom poskytnutia služby, ktorá je jeho oprávneným predmetom podnikania.

Poistenie sa vzťahuje na veci, len ak sú evidované v účtovnej, resp. inej povinnej evidencii poisteného (napr. zákazková kniha).

Poistenie sa ďalej vzťahuje aj na:

  1. a) veci osobnej potreby zamestnancov, do výšky 200 EUR na jedného zamestnanca a navyše
  2. b) všetky veci zamestnancov, ktoré boli do miesta poistenia prinesené na žiadosť alebo so súhlasom zamestnávateľa v súvislosti s plnením pracovných úloh, do výšky 1 000 EUR.
 
Na čo sa poistenie nevzťahuje:

Poistenie vecí zamestnancov sa nevzťahuje na ceniny, cennosti, peniaze v hotovosti.

ČO POISTENIE KRYJE?
  • skupina rizík „voda“ – škody spôsobené vodou z vodovodného zariadenia
  • skupina rizík „krádež“ – krádež vlámaním, lúpež, vandalizmus po krádeži vlámaním
  • skupina rizík „víchrica“ – víchrica a krupobitie
  • skupina rizík „živel“ – povodeň a záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu
  • skupina rizík „ostatné“ – náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád stromov a stožiarov