Je jedným z nástrojov ochrany majetku spoločnosti a osobného majetku fyzických osôb v jej vedení, keďže tí zodpovedajú za prípadnú škodu celým svojim majetkom, zvyšuje sa počet nárokov na náhradu škody voči členom štatutárnych či dozorných orgánov, a to jednak zo strany tretích osôb (veriteľov, zákazníkov, akcionárov), ako aj zo strany samotnej spoločnosti (prípadne dcérskej spoločnosti, správcu a pod.) a to nielen v zahraničí, ale aj v Slovenskej republike.

NA KOHO SA POISTENIE VZŤAHUJE

Poistenie sa vzťahuje na všetkých minulých, súčasných a budúcich


  • konateľov 
  • členov predstavenstva, dozornej rady, kontrolnej komisie
  • prokuristov spoločnosti
  • vedúcich zamestnancov
 

Škoda môže byť spôsobená samotnej spoločnosti, ale aj tretím osobám, ako napr. akcionár alebo veriteľ, štátna inštitúcia, organizácia a iné. 

POISTENIE SA VZŤAHUJE
 • povinnosť člena orgánu a ďalších poistených osôb nahradiť v súvislosti s výkonom funkcie škodu spôsobenú tretej osobe ako aj spoločnosti, 
 • náklady, a to predovšetkým: 
  •  na zachovanie dobrého mena, 
  •  na právnu ochranu, 
  •  na vyšetrenie, 
  •  v súvislosti so zásahom úradného orgánu, 
  •  v súvislosti s vydávacím konaním (extradíciou),
  •  v súvislosti s preverením požiadavky spoločníka (derivatívne konanie),
  •  na účast na súdnom konaní, vrátane cestovných nákladov, 
  •  na insolvenčné konanie, 
  •  na osobné potreby v súvislosti so zabavením majetku, 
  •  na náhradné služobné vozidlo, 
  •  na peňažnú záruku (kauciu) v súdnom konaní, 
  •  na daňových poradcov, audítorov a poradcov na cudzie právo, 
  •  na psychologickú pomoc, 
  •  na predchádzanie a zmenšenie škôd. 
 • v prípade, ak je to výslovne v poistnej zmluve dojednané, tak aj na verejnoprávne pokuty a penále