CHYBNE VYKONANÁ PRÁCA A CHYBNE VYROBENÝ VÝROBOK

Je osobitnou časťou poistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu Váš výrobok môže následkom materiálovej alebo konštrukčnej vady prestať plniť svoju funkciu a spôsobiť škodu. 

Predmetom poistného plnenia nie je poškodený výrobok, ale škoda, ktorú spôsobí. Za spôsobené škody zodpovedáte aj v prípade, keď nie ste výrobcom, ale dovozcom tovaru zo zahraničia, dodávateľom a distribútorom (pokiaľ výrobcu alebo dovozcu tovaru nemožno zistiť).

NA ČO SA POISTENIE VZŤAHUJE?

Poistenie sa vzťahuje aj na škodu vzniknutú v čase trvania poistenia v dôsledku vadne vykonanej práce a vadného výrobku, ktoré boli vykonané, opomenuté, vyrobené alebo uvedené do obehu výlučne počas trvania tohto poistenia.

Poistenie sa vzťahuje na škody, ktoré nastali na území Slovenskej republiky, Českej republiky, Maďarska, Poľska alebo Rakúska, ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak.