VŠEOBNECNÁ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

„MNE NETREBA POISTENIE VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI, VEĎ SA NIČ NESTANE.“ Poznal som podnikateľa, ktorý mal prosperujúcu spoločnosť, všetko fungovalo ako malo. A je tu apríl 2016 a zrazu spôsobí škodu vo výške jeho ročného obratu. Áno, všetko sa môže zrútiť ako domček z karát, ale je tu niečo, kvôli čomu sa môžete cítiť bezpečne aj v takýchto prípadoch. Na […]

INVESTOVANIE

INVESTOVANIE Máte peniaze na vkladnej knižke alebo sporiacom účte v banke? Pri dnešných úrokoch hlboko pod 1 % veľa nenašetríte. Naši odborníci odporúčajú investovať do podielových fondov. Koľko? Investovať môžete pravidelne napr. 25, 50 či 100 eur mesačne, ale aj jednorazovo, ak máte k dispozícii vyššiu sumu peňazí – napríklad 1000, 5000 eur a podobne. […]

PODNIKATEĽSKÉ ÚVERY

AKÉ FIRMY SÚ PREDMETOM NAŠEJ SPOLUPRÁCE? Ide o segment malých a stredných podnikateľov s ročným obratom až do 5 mil. EUR  výška úveru do 1,5 mil. eur TYPY ÚVEROV INVESTIČNÝ ÚVER Maximálne do výšky ročných tržieb klienta Limit od 4.000 do 500.000 EUR, doba splatnosti od 1 do 15 rokov Financovanie investičných a rozvojových podnikateľských […]

ENVIRO ŠKODY

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu vám ponúka ochranu v prípade vzniku alebo hrozby environmentálnej škody spôsobenej vašou činnosťou. ČO JE ENVIRONMENTÁLNA ŠKODA? Environmentálna škoda znamená závažné nepriaznivé ekologické, resp. chemické účinky na:  vode  pôde chránených druhoch a chránených biotopoch (flóra, fauna) európskeho významu Environmentálna škoda znamená aj bezprostrednú hrozbu vzniku environmentálnej škody. To znamená bezprostrednú, […]

ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY

CHYBNE VYKONANÁ PRÁCA A CHYBNE VYROBENÝ VÝROBOK Je osobitnou časťou poistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu Váš výrobok môže následkom materiálovej alebo konštrukčnej vady prestať plniť svoju funkciu a spôsobiť škodu.  Predmetom poistného plnenia nie je poškodený výrobok, ale škoda, ktorú spôsobí. Za spôsobené škody zodpovedáte aj v prípade, keď nie ste výrobcom, ale dovozcom tovaru zo […]

ZÁSOBY A HNUTEĽNÉ VECI

Predmetom poistenia je v poistnej zmluve definovaný súbor hnuteľných vecí alebo zásob vo vlastníctve poisteného. NA ČO SA POISTENIE VZŤAHUJE: Poistenie sa vzťahuje aj na hnuteľné veci alebo zásoby vo vlastníctve cudzích osôb len, ak ich poistený užíva alebo ich prevzal na základe písomnej zmluvy, objednávky alebo zákazkového listu za účelom poskytnutia služby, ktorá je jeho […]

VŠEOBECNÁ ZODPOVEDNOSŤ

Pokiaľ podnikáte, poistenie zodpovednosti za škodu kryje nároky tretích osôb, za ktoré je vaša spoločnosť právne zodpovedná., nemusí ísť len o škodu zavinenú vašou nedbanlivosťou alebo porušením právnej povinnosti. V mnohých prípadoch zodpovedáte za škodu bez ohľadu na zavinenie. Táto zodpovednosť za škodu vám vyplýva zo zákona. AKÉ ŠKODY MÔŽETE SPÔSOBIŤ? na zdraví a živote na veci […]

STROJE A ELEKTRONIKA

Zmyslom tohto poistenia je krytie technických rizík, ktoré rozširujú ponuku rizík krytých v poistení majetku. Poistením majetku máte vaše stroje a elektroniku zabezpečené poistným krytím proti živelným rizikám, ako sú napríklad požiar, výbuch, úder blesku, víchrica a krupobitie, záplava, povodeň a mnohé ďalšie riziká. Okrem týchto rizík, ktoré ohrozujú vaše strojné zariadenia zvonka, môže dôjsť […]

ZODPOVEDNOSŤ ŠTATUTÁROV VO FIRME

Je jedným z nástrojov ochrany majetku spoločnosti a osobného majetku fyzických osôb v jej vedení, keďže tí zodpovedajú za prípadnú škodu celým svojim majetkom, zvyšuje sa počet nárokov na náhradu škody voči členom štatutárnych či dozorných orgánov, a to jednak zo strany tretích osôb (veriteľov, zákazníkov, akcionárov), ako aj zo strany samotnej spoločnosti (prípadne dcérskej […]

PRERUŠENIE PREVÁDZKY

PRE KOHO JE POISTENIE URČENÉ? Poistenie je určené na pokrytie finančných strát vo vašej podnikateľskej činnosti po poistnej udalosti na poistenom majetku, v dôsledku ktorej dôjde k prerušeniu alebo zastaveniu prevádzky. Finančné straty v tomto prípade vznikajú, ak nie je možné v prevádzke podnikať a vytvárať zisk. Avšak napriek tomu je nutné uhrádzať fixné náklady, […]